AUTOCENTRUM BOURA spol. s r.o.
Autorizovaný prodej a servis Mitsubishi Motors


INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytované v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

 

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správci Vašich osobních údajů jsou společnost M Motors CZ s.r.o., IČ: 27192636, se sídlem: Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4 (dále jako „M Motors CZ") a konkrétní autorizovaný prodejce / servis Mitsubishi Motors, kterému zákazník udělil souhlas se zpracováváním svých osobních údajů (dále jako „Dealer") (dále společně jako „Správci").
M Motors CZ a Dealer nejsou společnými správci osobních údajů.

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost M Motors CZ jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jako „Pověřenec"). Na Pověřence se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv.
Kontaktní údaje Pověřence budou zveřejněny, jakmile bude Pověřenec jmenován.


JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCI ZPRACOVÁVAJÍ?

Osobní údaje, které Správci resp. každý ze Správců zpracovává bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů:
- identifikační údaje a kontaktní údaje – jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště či sídla, IČ, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení
- údaje o vozidle – VIN, RZ, model, barva vozu, kód barvy, číslo motoru, datum uvedení do provozu, interiér, kód interiéru, výbava
- údaje vyplývající ze smluvního vztahu, zejména kupní smlouvy či smlouvy o dílo, zejména datum garanční či servisní opravy, doba trvání asistenční služby, počet najetých km, vyměněné náhradní díly
Osobní údaje, které Správci resp. každý ze Správců zpracovává na základě souhlasu zákazníka jako subjektu údajů, jsou uvedeny v souhlase.

 

ÚČEL A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správci resp. každý ze Správců může bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů zpracovávat výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům:
a) plnění kupní smlouvy resp. smlouvy o dílo;
b) plnění povinností Správce vyplývajících z právních předpisů (zejména v souvislosti se svolávacími a servisními akcemi);
c) plnění smluvních povinností Správce jako akreditovaného zástupce výrobce vyplývajících ze smluvního vztahu s výrobcem vozů Mitsubishi;
d) ochrana práv a oprávněných zájmů Správce (zejména majetkových práv Správce);
e) poskytování stanovisek a technických informací akreditovaným zástupcem výrobce;
f) poskytování asistenčních služeb;
g) vedení archivu podle příslušného zákona.

Správci resp. každý ze Správců zpracovává se souhlasem zákazníka jako subjektu údajů Vaše osobní údaje uvedené v souhlase za účelem uskutečňování marketingových činností, které zahrnují níže uvedené činnosti:
(i) Marketingové a propagační činnosti, tzn. zejména zasílání komerčních a/nebo propagačních informací a reklamních materiálů, zapojování do přímých prodejních činností nebo interaktivních komerčních komunikací týkajících se produktů, služeb nebo dalších činností, v papírové podobě, automatizovaném nebo elektronickém formátu a především prostřednictvím pošty nebo elektronické pošty, telefonicky (včetně automatických telefonických hovorů, SMS, MMS atd.), a jakýmkoli jiným elektronickým způsobem (např. internetové stránky, mobilní aplikace).
(ii) Činnosti vytváření profilu, které se týkají například chování a tendencí ve spotřebě, návyků při řízení vozidla nebo používání internetové stránky.
(iii) Výzkumné aktivity např. průzkum spokojenosti zákazníků, marketingové výzkumy a průzkumy názorů zákazníků).

 

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci zákazníka jako smluvní strany a tedy i uzavření příslušné smlouvy (např. kupní či o dílo).

 

JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS?

Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i souhlas se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat, a to buď písemnou formou na adresu sídla M Motors CZ či na adresu sídla Dealera, e-mailem na adresu: info@mitsubishi-motors.cz (v předmětu e-mailu je nutno uvést text "odvolání souhlasu") nebo vyplněním a odesláním webového formuláře odvolání souhlasu umístěného na www.mitsubishi-motors.cz/odvolani-souhlasu/

 

TŘETÍ STRANY, KTERÝM MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce/ů.
Dále mohou být Vaše osobní údaje poskytovány třetím osobám v rámci skupiny Mitsubishi, a to zejména za účely uvedenými výše pod písmeny b) až f). Do skupiny Mitsubishi patří zejména společnosti Mitsubishi Motors Europe B.V. a Mitsubishi Motors Corporation.
Vaše osobní údaje mohou být poskytovány rovněž zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů, zejména v oblasti marketingu a průzkumu spokojenosti. Seznam zpracovatelů je uveden na www.mitsubishi-motors.cz.

 

PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Vaše osobní údaje mohou být předány do zemí Evropské unie a do Japonska, a to jednak třetím osobám v rámci skupiny Mitsubishi a jednak zpracovatelům, kteří pro správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů, zejména v oblasti marketingu a průzkumu spokojenosti.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou Správci zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 10 let po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem. Doba zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu je uvedena v tomto souhlase.

 

JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména právo:(i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále (iii) právo požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana Vašeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25.5.2018 máte taktéž (vi) právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování osobních údajů, (viii) na přenositelnost údajů a (ix) právo vznést námitku, po níž bude zpracování Vašich osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním Vašich osobních údajů či uplatněním Vašich práv lze zaslat písemně na adresu některého ze Správců či elektronicky na adresu: info@mitsubishi-motors.cz.

 

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správci přijali organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.